I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


17.05.2010

20: «Et verdig minnesmerke over de falne»

Den 24. mai 1945 skrev Arbeider-Avisen: «For et par dager siden offentliggjorde Arbeider-Avisen et inserat fra Trygve Aakervik, der han framsatte tanken om å reise et minnesmerke over de fangene som er skutt og ligger begravet i myra ovenfor Falstad. Aakervik nevnte i den forbindelsen at tidligere fange, billedhugger Odd Hilt, burde bli anmodet om å hugge en slik bauta.»

Odd Hilt var billedhugger ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, og var fange på Falstad i 1942. I desember 1942 ble han overført til Vollan i Trondheim, og derfra rømte han nyttårsaften over til Sverige. Der begynte han å lage skisser som skulle vise motstandskampen i Norge. En av disse skissene ble brukt som utgangspunkt for monumentet i Falstadskogen. Bildet øverst viser et av Hilts tidlige utkast, som nå befinner seg i Falstadsenterets samling.

I 1947 ble det ferdige monumentet avduket av HKH Kronprins Olav. Om symbolikken sa Hilt senere: «De tyske soldatene som står med skuddklare gevær, er laget uten ansikter. De representerer den uniformerte krigsmaskinen som bare lystrer ordre. Mot dem står kjempende mennesker. Forrest står en uredd mann. Det kan godt være en jugoslav eller russer. Menn som uredd tok opp kampen. Bak står noen kamerater, kanskje litt engstelige, men alle klare til å gi alt – for frihet og fred. Bak soldatene er vegetasjonen borte. Alt er goldt og øde. Over mennene som skal skytes, gror det. Det gir håp tross alt.» (Arbeider-Avisa 29. oktober 1984).

On May 24th 1945 the newspaper Arbeider-Avisen wrote: ”A couple of days ago Arbeider-Avisen published an insertion from Trygve Aakervik, who proposes to erect a monument to the prisoners who were executed an buried in the marsh near Falstad. Aakervik mentioned that the ex-prisoner and sculptor Odd Hilt should be asked to make the monument”.

Odd Hilt worked as a sculptor at the Restoration Workshop of the Nidaros Cathedral, and was imprisoned at Falstad in 1942. In December 1942 he was transferred to Vollan prison in Trondheim, and on New Year’s Eve he managed to escape to Sweden. In Sweden he started to make sketches with motifs from the resistance in Norway. Today’s monument in the Falstad Forest is based upon one of these sketches. The picture above shows an early model of the monument, now part of the Falstad Centre’s collections.

In 1947 the final monument was unveiled by His Royal Highness Crown Prince Olav of Norway. Hilt later explained the symbolic of the monument: ”The German soldiers with their guns raised, are pictured without faces. They represent the war machinery that just follows orders. In front of them are resistance fighters. The first of them is a man without fear. He might well be a Yugoslav or a Russian. Men who fought without fear. Behind him are his comrades, maybe a little anxious, but all of them ready to fight – for Freedom and Peace. Behind the soldiers there is no vegetation. The landscape is barren and desolate. Over the men who are going to be executed, vegetation grows. There is hope after all”.

Ingen kommentarer: