I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


25.10.2010

43: Ingeniør Kuløy

Ingeniør Knut Kuløy kom til Falstad 25. mai 1943. Han var arrestert 28. februar sammen med en rekke studenter og andre tilknyttet motstandsgrupper på NTH i Trondheim. På Falstad ble han satt til å være byggeleder for den nye kommandantboligen øst for leiren. Den 29. oktober 1943 fylte han 29 år, og medfangene laget i den anledning et gratulasjonshefte med dikt og karikaturtegninger. Denne siden fra heftet viser Kuløys karakteristiske lange skikkelse iført fangefrakk. I desember samme år ble Kuløy og mange flere satt på transport til Tyskland, der han satt i leirene Sachsenhausen og Bergen-Belsen. Han døde i Bergen-Belsen kort tid før frigjøringen.

Gratulasjonsheftet ble gitt til Falstadsenterets samling av Kuløys familie i 2008, sammen med flere andre gjenstander. Blant disse var en byste, som familien fikk laget til minne om Knut i 1946. Bysten er utformet av billedhugger Leirdal.
Falstadsenteret fikk også overlevert frakken som Knut Kuløy hadde brukt på Falstad. Hans søster hadde møtt ham på stasjonen i Trondheim da han ble sendt på transport sørover for å gi ham en varmere frakk. Frakken fra Falstad og de andre gjenstandene tok hun vare på til sin død i 2008.

Engineer Knut Kuløy arrived Falstad May 25th 1943. He was arrested in February along with a number of students and others affiliated with resistance groups at the Norwegian Institute of Technology (NTH) in Trondheim. At Falstad, he became the construction manager for the new commander's residence east of the camp. On October 29th 1943 he turned 29 and in this occasion his fellow prisoners a booklet for him with poems and cartoons. This page from the booklet shows Kuløy's characteristic long figure wearing a prisoner coat. In December the same year, Kuløy and many other prisoners were sent to Germany. He was imprisoned in Sachsenhausen and later in Bergen-Belsen, where he died in shortly before liberation.

The booklet was given to the Falstad Centre's collection by Kuløy's family in 2008, along with several other items. Among these was a bust, made in memory of Knut in 1946. The bust was designed by sculptor Leirdal. The Falstad Centre also recieved the coat that Knut Kuløy wore at Falstad. When he was sent to Germany, his sister met him at the station in Trondheim to give him a warmer coat. She kept the coat from Falstad and other items until her death in 2008.

19.10.2010

42: Renbjørs bilder fra Falstadskogen

Dette bildet er tatt i Falstadskogen sommeren 1945, like før en del av ofrene fra "Majavass-saken" skulle graves opp fra grav nr. 30. Bildet er tatt av fotografen Per Renbjør fra Levanger.

Per Renbjørs fotosamling er i dag hos Levanger Museum.

Onsdag 20. oktober arrangerer Falstadsenterets venneforening en minnekveld hvor Renbjørs bilder fra 2. verdenskrig er tema. Foredragsholder er Nils Torske fra Levanger Museum. Nærmere informasjon på Falstadsenterets nettsider.

This picture was taken in the Falstad forest in the summer 1945, shortly before victims of the so called Majavatn case were exhumed from grave no. 30. The picture is taken by the photographer Per Renbjør from Levanger.

Today, Per Renbjør's photography collection is in the archives of Levanger Museum.

On October 20th the association Falstadsenterets venneforening arranges a meeting, where Renbjør's WW2 photos are presented. The lecture is given by Nils Torske, Levanger Museum. More information (in Norwegian only) at the Falstad Centre's website.

11.10.2010

41: Grab 3

Dette treskiltet ble gitt til Falstadsenterets samling i 2008. Giver var sønn av tidligere falstadfange Harald F. Olsen. Han kjente ikke gjenstandens historie, men antok at den hadde med andre verdenskrig å gjøre.

Innskriften "1731/303 GRAB 3" tilsier at skiltet stammer fra et gravsted. Vi kan anta at 303 viser til Mannschaftsstamm- und Straflager (Stalag) nr. 303 som befant seg på Jørstadmoen ved Lillehammer. Nummeret 1731 viser trolig til fangenummer, men det har så langt ikke vært mulig å identifisere mannen i grav nr. 3.

This wooden sign was given to the Falstad Centre's collection in 2008 by a son of the former prisoner Falstad Harald F. Olsen. He did not know the object's history, but assumed that it was from World War II.

The inscription "1731/303 GRAB 3" indicates that the sign has been a grave marker. We can assume that 303 refers to Mannschaftsstamm-und Straflager (Stalag) No. 303 which was located at Jørstadmoen near Lillehammer. The number 1731 is most likely the prisoner number, but so far it has not been possible to identify the man in grave No. 3.

04.10.2010

40: Unntakstilstanden

Den 6. oktober 1942 erklærte Josef Terboven unntakstilstand i Midt-Norge. I løpet av tre dager ble det avsagt og fullbyrdet dødsdom over 34 nordmenn på Falstad. 24 av dem var tatt i forbindelse med avsløringen av en gruppe våpensmuglere ved Majavatn i Nordland. Fange nr. 86, Kåre Uri, forteller:

"Og unntakstilstanden... plutselig fikk vi beskjed om at ingen skulle ut av leiren. Så oppdaget vi veldig mange vakter rundt leiren. Og så ble det ropt opp, på oppstilling så ble det ropt opp femten mann, alle fra Majavatn. Og de ble stilt opp på balustraden under bevoktning. Og vi andre fikk arbeide i leiren. Og de her Majavatnkarane de forsvant da inn i gymnastikksalen hvor det var standrett, og de kom ut igjen etterpå, og seinere ble de plassert på celle. Vi arbeidet da over gymnastikksalen, og vi holdt på og rydda opp i gamle bolstere, stablet opp bolstere. Men når vi la øret ned til gulvet, så kunne vi delvis høre hva som foregikk. Nå hørte jeg ikke selv det, men jeg hørte av noen andre der at: zum Tode verurteilt, zum Tode verurteilt (dømt til døden). Og vi visste for så vidt da hva som foregikk. Om morgenen måtte vi marsjere rundt inne i gården og synge, antageligvis for å skjule eller kamuflere skuddsalvene."

On October 6, 1942 Josef Terboven declared state of emergency in mid-Norway. In the course of three days 34 Norwegians were sentenced to death at Falstad. 24 of them were taken in connection with the unveiling of a group of gun smugglers near Majavatn in Nordland. Prisoner No. 86, Kåre Uri tells:

"And the state of emergency ... suddenly we were told that no one could go outside the camp area. Then we discovered a lot of guards around the camp. And then fifteen men were called up, all of them from Majavatn. And they were lined up on the balustrade under surveillance. And the rest of us were working in the camp. And the men from Majavatn disappeared into the gymnasium where the court-martial was held, and they came out again afterwards, and later they were placed in cells. At that time we worked in the room above the gymnasium, where we were stacking bolsters. But when we listened through the floor, we were able to partially hear what was going on. Now, I didn't hear it myself, but I heard from some of the others that: zum Tode verurteilt, zum Tode verurteilt (sentenced to death). And we knew at that time what was going on. In the morning we had to march around in the yard and sing, presumably to mute or camouflage the sound of gunfire".