I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


27.09.2010

39: Fruktfat av hermetikkboks

Kaare Hake Petersen fra Ballangen kom til Falstad 19. november 1944. På sin 50-årsdag 1. januar 1945 fikk han denne skåla fra noen av medfangene. Den er laget av en hermetikkboks, hvor sidene er strimlet opp og brettet ut, og festet øverst rundt en ståltrådring. Bare fire dager senere, den 5. januar, ble Kaare Petersen sendt til Grini, hvor han satt til frigjøringen. Skålen ble gitt til Falstadsenterets samlinger sommeren 2008 av Kaare Hake Petersens datter Gunnhild (Petersen) Kirkbak.

Kaare Haake Petersen from Ballangen arrived Falstad on November 19th, 1944. On his 50th birthday, Januar 1, 1945, he was given this bowl from some of his fellow-prisoners. It’s made out of a tin can, where the sides are shredded and attached to a wire ring on top. Only four days later, on January 5, Kaare Petersen was sent to Grini, where he was imprisoned until Liberation. Kaare Hake Petersen's daughter Gunnhild Kirkbak gave the bowl to the Falstad Centre's archives in 2008.

20.09.2010

38: Borghild Bjørgums bunad

Under krigen spilte lokalsamfunnet rundt Falstad fangeleir en betydelig rolle for fangene. Blant annet sto de for en storstilt smugleraktivitet av såvel brev, som pakker og matvarer. De bisto også pårørende og sørget for transport og overnatting ved besøk i leiren.

En av disse lokale hjelperne var Borghild Bjørgum som bestyrte telefonsentralen på Ekne. Etter krigen ga falstadfanger fra Ålesund uttrykk for sin takknemlighet ved å forære henne denne Sunnmørs-bunaden.

During the war, the local community around Falstad prison camp played a significant role for the prisoners. Among other things they arranged large-scale smuggling of letters, packages and food. They also provided transportation and accommodation for the prisoners’ relatives when visiting them in the camp.

One of these local helpers was Borghild Bjørgum who administered the telephone switchboard at Ekne. After the war, Falstad prisoners from Ålesund expressed their gratitude towards her by giving her this bunad (national costume) from Sunnmøre.

13.09.2010

37: Brakkene bygges


Denne tegningen er laget av Leif Hallesby (1908–1945). Han satt på Falstad fra desember 1942 fram til mai 1944, da han ble satt på transport til Oslo og videre til Tyskland. Han ble frigjort våren 1945, men døde på Katrineholm i Sverige før han rakk å komme hjem.

Under oppholdet på Falstad lagde Hallesby en rekke tegninger som gir et unikt innblikk i leirens dagligliv og utviklingen av leirområdet. Skissen over viser bygging av fangebrakke nr. 2 som ble reist i september 1943. Brakkene ble oppført da fangebelegget økte, og det ikke lenger var plass i hovedbygningen.

This drawing is made by Leif Hallesby (1908–1945). He was prisoner at Falstad from December 1942 until May 1944, when he was sent to Oslo and further to Germany. He was liberated in spring 1945, but died at Katrineholm in Sweden before he reached Norway.

During the stay at Falstad Hallesby made a series of drawings that give us a unique insight into the daily life in the camp as well as the development of the camp area. This sketch shows the construction of the prison barrack no. 2, which was erected in September 1943. The prison barracks were built when the number of prisoners increased, and there was no longer room for all of them in the main building.

06.09.2010

36: Maleren Sergej Grabovskij

Dette bildet er tegnet av fange nr. 2128, Sergej Grabovskij (Сергей Грабовский) født 1910. Han var en sovjetisk krigsfange, som var kommet til Falstad i august 1944. Han satt helt fram til frigjøringen i mai 1945.

Flere av maleriene i Falstadsenterets samling er malt av Grabovskij, som var maler av yrke. Det ser ut til at den tyske leirledelsen raskt ble oppmerksom på hans evner, og bestilte malerier av ham.

Motivet for dette bildet er en type statuett som det ble produsert flere av i leirens snekkerverksted.

Student Kaja Steffenak har omtalt Grabovskij i sin nettpresentasjon av malerisamlingen.

This picture is made by prisoner no. 2128, Sergey Grabovsky (Сергей Грабовский) born in 1910. He was a Soviet prisoner of war who came to Falstad in August 1944. He was imprisoned until Liberation in May 1945.

Several paintings in the Falstad Centre's collection are made by Grabovsky, who was a painter by profession. It appears that the German camp management quickly became aware of his abilities, and commissioned paintings from him.

The motive for this picture is a statuette. Such statuettes were produced in the camp's carpentry workshop.

Student Kaja Steffenak mentions Grabovsky in her web presentation of the centre’s collection of paintings (in Norwegian only).