I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


10.08.2010

32: Utkast til særavdeling


I Falstadsenterets arkiv finnes en rekke tegninger etter trondheimsarkitekten Claus Johannesen Hjelte (1884-1969) laget til ulike byggeprosjekt ved Falstad skolehjem. Blant disse er en serie utkast til særavdelingen, som seinere skulle tas i bruk av den tyske SS-leiren. Bygningen ble påbegynt i 1921, og sto i følge branntakster ferdig i 1924.

Tegningen over viser forslag til rominndeling i andre etasje. Det endelige resultatet avvek en god del fra dette utkastet, men soveavdelingen (nederst) ble ikke ulik den vi ser på tegningen. Denne avdelingen var et element hentet direkte fra fengselsarkitektur. Her skulle elevene sove i små rom på ca 2 kvadratmeter, og overvåkes fra vaktrom i endene av korridoren. I hver dør var det glassruter, som slapp minimalt med dagslys inn fra korridoren. Soverommene ble i krigsårene anvendt som fangeceller.

The Falstad Centre archives holds a series of drawings made by the architect Claus Johannesen Hjelte (1884-1969) for various projects at Falstad. Among these is a series of drafts for a special department of the reformative school. This building, erected 1921-24, was later to be used by the German SS camp.

The drawing above shows the proposed plan for the first floor. The final result differed quite a lot from this draft, but the sleeping department (bottom) was not unlike the one we see on the drawing. This department was directly inspired by prison architecture. Here the pupils were to sleep in small rooms of about 2 square meters, and were guarded from the staff rooms in each end of the hallway. In the doors there were windows, which let minimal natural light in from the hallway. The sleeping rooms were used as prisoner cells during the war years.

Ingen kommentarer: