I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


09.02.2010

6: Tro, håp og kjærlighet

Dette håndarbeidet er ett av få spor etter kvinnelige fanger i Falstadarkivets gjenstandssamling. Bak broderiet skjuler det seg en historie om kjærlighet i fangenskap.

Høsten 1943 ble 21 år gamle Ragna Sødahl fra Trondheim arrestert, mistenkt for spionasje. Fra november 1943 til mai 1944 satt hun to perioder på Falstad, avbrutt av et kort opphold på Vollan i Trondheim. Også hennes søsken, Bertram og Edel, var tatt til fange i samme tidsrom. Mor Aslaug, som da var enke, hadde dermed alle sine barn i fangenskap.

Ragna satt på kvinneavdelingen i andre etasje av murbygget på Falstad. På samme tid var også 22 år gamle Gunnar Fredriksen fra Steinkjer fange bak Falstads gjerder. Kvinnene var adskilt fra sine mannlige medfanger, men de fikk mulighet til å møtes i det skjulte, bl.a. i vaskekjelleren. Ragna og Gunnar møttes på Falstad, og det utviklet seg et kjærlighetsforhold mellom dem. Det holdt seg sterkt også etter at begge var overført til fangeleiren Grini våren 1944. Ragnas broderi ble trolig laget på Grini samme sommer. Påskriften "Tro, håp og kjærlighet" vitner om troen og håpet om ei framtid i fred, utenfor fengselets murer, og om kjærligheten mellom "G" og "R" - Gunnar og Ragna. Da freden kom giftet Ragna og Gunnar seg med hverandre. Det er deres etterkommere som har gitt broderiet til samlingen. (Gjenstandsnr. FSM 41:2.)

This piece of handcraft is one out of very few traces of female prisoners in the Falstad Archive. The embroidery tells a story of love behind barbed wire.

In the fall of 1943, 21 year old Ragna Sødahl from Trondheim was arrested, under suspicion of espionage. From November 1943 to May 1944, she was a prisoner at Falstad. Her brother Bertram and sister Edel were also imprisoned at the same time. Mother Aslaug, then a widow, had all her children in prison.

Ragna was in the women’s prison, located in the second floor of the stone building at Falstad. At the same time, Gunnar Fredriksen, a 22 year old man from Steinkjer was a prisoner at Falstad. Male and female prisoners were kept apart, but had the opportunity to meet in secret, for instance in the laundry. Ragna and Gunnar met and fell in love at Falstad. Their love kept strong also after they were transferred to the prison camp Grini in the spring 1944. Ragna’s embroidery was most likely made at Grini the following summer. The text “Tro, håp og kjærlighet” (faith, hope and love) is a testimony of the faith and hope of a future in peace, outside the prison, and of the love between “G” and “R” – Gunnar and Ragna. After the Liberation, Ragna and Gunnar married. The embroidery was given to Falstad Museum by their descendents. (Item nr. FSM 41:2.)

Ingen kommentarer: