I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


26.02.2010

8: Cellefangens bord

Svært lite er bevart av møbler fra SS Strafgefangenenlager Falstad. Ett av unntakene er dette bordet. I seg selv er det et enkelt og noe slitt trebord, malt flere ganger. Ved første øyekast er det ikke noe spesielt ved det. Men på undersiden av bordplaten finner vi noen interessante påskrifter:

«Olav Weie pr Levanger 12/3-44 Har sittet på selle i 162 dager siden 2 oktober»

«Halvor Mjøen Kvikne satt på celle 9 på Falstad i 191 døgn etter å ha sittet på Vollan i 38 døgn. Tross harde forhør ble bare jeg torturert, men jeg greide tie slik at mil.orgen ikke ble opprullet.»


«Einar Tilseth, Støren»


Navnene finner vi igjen i fangeregisteret for Falstad. I følge fangekortet satt Olav Weie på Falstad fra 18. november 1944 til 7. mai 1945, men teksten på bordet tyder på at han har vært inne tidligere også. Halvor Mjøen var fange fra 28. november 1944 til 8. mai 1945. Einar Tilseth kom inn samtidig som Halvor Mjøen, men ble løslatt 7. mars 1945.

Etter krigen fikk Olav Weie tak i bordet, og det stod i mange år på familiens hytte. Påskriftene knytter et tilsynelatende anonymt møbel direkte til Falstad og fanger som satt der. På 1980-tallet ble det gitt til det nyopprettede Falstad museum. (Gjenstandsnr. FSM.215).


Very little exists of the furniture from SS Strafgefangenenlager Falstad. One exception is this table – a simple piece of furniture, which is painted several times and seems a bit worn-out. At first sight, there seems to be nothing special about it. But looking at the underside of the table we discover some interesting inscriptions:

«Olav Weie, Levanger. March 12 1944. Have been in cell for 162 days since October 2»

«Halvor Mjøen, Kvikne was in cell 9 at Falstad for 191 days after 38 days at Vollan. Despite hard interrogations, only I was tortured, but I managed to keep silent so the resistance group wasn't uncovered».


«Einar Tilseth, Støren»


The names are known from Falstad's prisoner register. According to his prisoner card, Olav Weie was a prisoner at Falstad from November 18 1944 to May 7 1945, but according to the text on the table he was also there earlier. Halvor Mjøen was a prisoner from November 28 1944 to May 8 1945. Einar Tilseth arrived Falstad together with Halvor Mjøen, but was released on March 7 1945.

After the war, Olav Weie managed to get hold of the table, and for many years he kept it in his holiday house. The inscriptions link an apparently anonymous piece of furniture directly to Falstad and some of prisoners in the camp. In the 1980s it was given to the newly established Falstad museum.
(Item number FSM.215).

Ingen kommentarer: