I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


15.04.2010

16: «Nikolai bar mat på cella til meg»

«Nikolai Ivanovitsch, russer + 2 russer, kl. 3.– (15.–). Nikolai bar mat på cella til meg, kvar dag millom kl. 8.– og 9.– traff eg ham på toilette. Han gråt. Eg trudde det var noko med nogen, og bad dei andre skunde seg. Han gjorde da med fingeren ein rund ring på skallen: «Kaputt, kaputt.» Eg forstod. Eg strauk han over håret med handa. Eg fekk ikkje trøyste ham meir. Kunne ikkje språket hans. No var det ein riktig nødens dag att. Eg bad for ham. Han var 21 år, og langt bort frå sine.»

Dette skrev Jon Svinsås, cellefange på Falstad, i dagboka 27. november 1942. Sammen med to andre russere ble Nikolaj ført til Falstadskogen og henrettet. Hvem var han, og hvor kom han fra? I en oversikt fra 1947 over henrettede sovjetiske og jugoslaviske fanger på Falstad finner vi: «Navn: Grisjin Nikolay. Skutt: 27/11 42. Nasjonalitet: Russer». Fangekortet for Nikolaj Grisjin viser at han var født 26. september 1921 i Kopjonki (Kursk), Russland. Han ble arrestert på Vikhammer (Malvik) 8. september 1942 for tyveri, ført til Trondheim 14. september, og derfra til Falstad 25. september.

I den russiske databasen OBD Memorial, en oversikt over sovjetiske falne, gjenfinner vi navnet Nikolaj Ivanovitsj Grisjin. I følge fangekort i denne basen ble han født 26. juli 1921 i Kopenko. Han ble tatt til fange 29. juli 1941 i Kanevo, og hadde fangenr. 28661 (Stalag 315). Våren 1942 ble han sendt til Norge, og var i juli 1942 på Midtsandan leir i Malvik. Han rømte, men ble på nytt anholdt 6. september 1942 og overgitt til SD i Trondheim. I følge melding fra SD ble han skutt 31. oktober. Til tross for avvik i datoer går vi ut fra at det må være den samme Nikolaj som Jon Svinsås skriver om i dagboka.

Nikolaj var en av ca. 100.000 sovjetiske krigsfanger som var i Norge under 2. verdenskrig. Av disse mistet 13.700 livet. Historien om de sovjetiske krigsfangene i Norge er tema for en ny utstilling som åpner neste uke på Forsvarsmuseet i Oslo.

«Nikolai Ivanovitsch, Russian + 2 Russians, at 3 PM. Nikolai brought food to my cell. I met him at the toilet. He cried. I thought something was wrong, and asked the others to hurry. He pointed at his head, saying «kaput, kaput». I understood. I caressed his head. I couldn't comfort him more. Didn't know his language. This was yet another miserable day. I prayed for him. He was 21 years old, and far away from his family.»

Jon Svinsås, a cell prisoner at Falstad, wrote this in his diary on November 27th 1942. Together with two other Russians, Nikolay was brought to the Falstad forest and executed. Who was he, and where did he come from? In a list of executed Soviet and Jugoslavian prisoners at Falstad dated 1947, we read: «Name: Grisjin, Nikolay. Shot: 27/11 42. Nationality: Russian». Nikolay Grishin's prisoner card shows that he was born September 26th 1921 in Kopjoni (Kursk), Russia. He was arrested at Vikhammer (in Malvik, Trøndelag) on September 8th 1942, taken to Trondheim on September 14th, and to Falstad on September 25th.


In the Russian database OBD Memorial we also find the name Nikolay Ivanovitch Grishin. According to a prisoner card in this database, he was born on July 16th 1921 in Kopenko. He was captured in Kanevo on July 29th 1941, and was given prisoner number 28661 (Stalag 315). In the spring 1942 he was sent to Norway, and in July 1942 he was at Camp Midtsandan in Malvik. He escaped, but was captured again on September 6th 1942, and handed over to the German SD in Trondheim. According to a message from SD he was shot on October 31st. Despite differences in some dates, we believe this is the same Nikolay mentioned in Jon Svinsås' diary.

Nikolay was one of about 100.000 Soviet prisoners of war in Norway during WW2. 13.700 of them died on Norwegian soil. The story of the Soviet POWs is told in a new exhibition opening next week at the Armed Forces Museum in Oslo.

1 kommentar:

Falstadsenteret sa...

Utstillingen om sovjetiske krigsfanger åpnes i forbindelse med det russiske statsbesøket 26.april. Både HM Kong Harald og president Dmitrij Medvedev vil være til stede ved åpningen. Les mer på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/aktuelt/nyheter/2010-3/Apning-av-utstilling-om-sovjetiske-krigsfanger.html?id=601756