I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


09.04.2010

14: På cellegangen

Dette bildet er tegnet av Oddvar Strand, fange på Falstad i 1944. Motivet er cellegangen i andre etasje, i den delen av Falstad-bygningen som i dag rommer kontorer.

Tidligere falstadfange Fredrik von der Lippe skriver om cellegangen:

"I selledørene var det smårutete vinduer, noen av disse var knust, så der var satt inn finerplater (veneer) i stedet. Disse løsnet vi og ved sindrige inretninger med gummisnorer fra strømpebånd og armstrikk, laget vi oss luker som vi kunde klappe igjen hurtigt når det var fare på ferde. Hver kvell når vaktene var gått, blev lukene fjernet og så kom alle hodene ut bortigjennom hele gangen. Det var som en flokk kaninbur at se til. Og så var det sang, foredrag, små kabaretter og underholdning av enhver art. Ja, der utfoldet sig et åndsliv som vilde fått de tyske gestapisterne til at sprekke av raseri dersom de hadde opdaget det. Nyhetene fikk vi også smuglet inn hver kvell." (Trønderlagets Aarbok 1952)

This drawing was made by Oddvar Strand, prisoner at Falstad in 1944. The motif is the corridor with prisoner cells, located in the attic of the main building. Today this part of the building houses staff offices.

Ex-prisoner at Falstad, Fredrik von der Lippe, writes the following about the cells:

"In the cell doors there were small-paned windows. Some of the panes were broken, and had been replaced with plywood. We loosened them, and by using rubber cords we made hatches that we could close quickly. Every night when the guards were gone, the hatches were opened and heads appeared through all the doors in the corridor, like rabbits in cages. And then there were songs, lectures, small cabarets, and all kinds of entertainment. Oh yes, there was an intellectual life that would have made the Gestapo furious if they had known. We also managed to smuggle in news from outside every night." (Trønderlagets Aarbok 1952)

Ingen kommentarer: