I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


26.07.2010

30: Skolehjemsguttenes smijernslampe

Av Falstad Skolehjem ble det opprettet en rekke verksteder hvor elevene ble satt i arbeid. Aktiviteten i verkstedene dreide seg stort sett om reparasjoner av redskaper, klær og sko. Av tidlige beretninger fra skolehjemmets ledelse går det klart frem hva hensikten var: «Maalet for Værkstedsarbeiderne har ikke været at uddanne Gutterne som Professionister, men at skaffe dem Sysselsættelse navnlig i Vintertiden, at udvikle deres Nævedygtighed og meddele dem en del Færdigheder, der kunne være dem selv og Anstalten til nytte.» Lenge var verkstedenes viktigste formål å holde guttene sysselsatt, men etter hvert ble det større fokus på reell arbeidsopplæring. Produksjon av gjenstander innebar dessuten inntekter for skolehjemmet, noe annonsen for smijerns- og trevarer i Skolehjemsbladet for 1938 vitner om. Denne smijernslampen er et typisk eksempel på elevarbeid fra skolehjemmet.

The Falstad Boarding School for delinquent boys had several workshops where the boys were put to work. Most of the work consisted in the repair of appliances, clothing and shoes. Early accounts from the school’s headmaster states clearly what the purpose was: "The aim of the workshop activities is not to educate the boys into professionals, but to give them something to do, especially during winter, to develop their handiness, and provide them with skills that might be of benefit to them and to the institution”. Originally, the workshop's main objective was to keep the boys occupied, but eventually there was greater focus on real work training. Besides, the production gave the school a certain income, as we can see from the ad for wrought iron works and wooden items in the school magazine in 1938. This wrought iron lamp is a typical example of pupil work from the Falstad Boarding School.

Ingen kommentarer: