I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


05.07.2010

27: Fra hage til Hofen

Gårdsrommet på Falstad regnes som et av de mest autentiske rommene fra murbygningens krigshistorie. Buegangen, bjørka og tårnet er elementer som har fått stå nærmest uforandret gjennom bygningens ulike epoker. Andre deler av rommet har gjennomgått til dels store forandringer, både før, under og etter krigen.

I begynnelsen var dette atriet et skjermet uteområde hvor skolehjemmet anla en hage (Bilde 1). Bjørka sto her før bygningen ble oppført, og er inntegnet som "gammel bjørk" på de første planene for hageanlegget. Da tyske myndigheter overtok murbygningen ble gress og busker fjernet, og hagen omdannet til appellplass og luftegård for de første fangene (Bilde 2). Den var også i bruk til lufting og gymnastikk under Innherad tvangsarbeidsleir (Bilde 3).

Rommets karakter ble vesentlig forandret ved ombyggingen til spesialskole omkring 1950. Kobbhusene på taket ble fjernet, og loftsetasjen omgjort til en full andre etasje. På 1970-tallet ble de smårutete vinduene erstattet med sprosseløse glassflater. Ved renovering av bygningen fram mot 2006 ble det igjen satt inn nye vinduer, denne gangen med sprosser. Veggene ble malt gule og en ny hovedinngang med rullestolrampe lagt på skrå inn i gårdsrommets østre vegg. Av hensyn til rampen ble bakkenivået i gårdsrommet hevet.

Rommet har gått under mange ulike betegnelser. Arkitekt Hjelte omtalte det som "klostergården" i noen av sine notater fra 1920-tallet. Blant fanger i den tyske fangeleiren ble begrepet "Hofen" brukt, en fornorsking av det tyske "Hof" - gårdsplass. Tidligere fanger og andre har også kalt rommet for borggården.

The atrium at Falstad is regarded as one of the most authentic rooms from the building’s war history. The arcade, the birch and the tower are elements that have been left almost unchanged through the building's various epochs. Other parts of the room have undergone major changes, both before, during and after the war.

In the beginning, this was a secluded area where the reformative school had a garden (picture 1). The birch existed before the building was erected, and is marked as "old birch" in the first plans for the garden. When German authorities occupied the building grass and shrubs were removed, and the garden was turned into an appeal court for the first prisoners (picture 2). After the war it was also used for gymnastics by prisoners in Innherad tvangsarbeidsleir – a forced labour camp for collaborators (picture 3).


The room's character was changed when the building was turned into a school around 1950. The attic windows were removed, and the loft converted into a full first floor. In the 1970s, the small-paned windows were replaced with large window panes without crossbars. During renovation of the building before 2006 the windows were changed once again, the walls were painted yellow and a new main entrance with a wheelchair ramp was added to the east wall of the atrium.


The room is known under different names. Architect Hjelte described it as the "cloister" in some of his notes from the 1920s. Among the prisoners in the German prison camp, the term "Hofen" was used, referring to the German term "Hof". The term “borggård” – courtyard – has been used both by former prisoners and others.

Ingen kommentarer: