I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


18.03.2010

11. "Brenn brevene"

”Ja som du ser så er det lenge siden jeg begynte på dette brev, men har ikke fåt det avgårde enda, jeg tør ikke sende det, får jeg vet ikke om jeg skal adr. som før.”

Albert N. Olsen (f. 1904) kom til Falstad i november 1944. Han var bosatt i Hammerfest, og hadde ei tid sittet som fange i Tromsø. I forbindelse med evakueringen av Finnmark kom resten av familien til Tromsø, senere Snåsa. Her begynte kona Borghild på et brev til sin mann den 8. januar 1945. Hun fikk imidlertid ikke sendt det, og 23. januar fortsatte hun skrivingen. Det ble lagt i konvolutt med påskriften "Hrr Albert Olsen, Fangeleiren, Falstad", og sendt til Magda Augdal på Ekne. Hun bodde like ved Falstad, og fungerte som bindeledd mellom fanger og deres pårørende. Et stort antall brev og pakker ble formidlet via henne.

Magda førte oversikt over brevene som skulle til fanger, og i hennes notisbok finner vi "63. Albert Olsen". Dette nummeret ble skrevet øverst på konvolutten, og på selve brevet ble det skrevet "63” og beskjeden ”brenn brevene". Albert Olsen, som var blitt sendt til Grini 19. januar, fikk aldri konas brev, og det er nok årsaken til at Magdas "ordre" ikke ble fulgt og at brevet fortsatt eksisterer. Dette brevet og en god del andre ble liggende hos Magda Augdal og hennes familie i mange år.

I 1995 ble brevet brukt i den nye utstillinga på Falstad Museum. Under et besøk der ble Albert Olsens datter oppmerksom på brevet, men siden det var utstilt bak glass, var det lite hun fikk se av det. Nye år gikk, utstillinga ble skiftet ut, og brevet ble arkivert. I 2009 henvendte datteren seg igjen til Falstadsenteret med spørsmål om brevet var tilgjengelig. Under et besøk våren 2009 fikk hun endelig brevet som mor skrev til far 64 år tidligere - og som aldri kom fram.

”As you see, it has been a long time since I started writing this letter, but I haven’t sent it yet. I dare not send it, because I don’t know if I should use the same address as before.”

Albert N. Olsen (b. 1904) came to Falstad in November 1944. He lived in Hammerfest, and had been imprisoned in Tromsø for some time. The rest of his family evacuated to Tromsø when German troops burned Finnmark. After some time in Tromsø they moved to Snåsa, where Albert's wife Borghild started writing this letter to her husband on January 8th 1945. For some reason she didn't send it, and a couple of weeks later she continued writing. The letter was put in an envelope labelled "Mr Albert Olsen, Prisoner camp, Falstad", and sent to Magda Augdal at Ekne. Magda lived at a farm near Falstad, and was a link between prisoners and their families. A large amount of letters and packets were brought to the prisoners by her help.


Magda kept a register of letters to be sent to the prisoners, and in her notebook she has written "63. Albert Olsen". The number “63” was written on the envelope, and on the letter itself she wrote "63” and the message “burn the letters". However, Albert Olsen had been sent to Grini on January 19th, and never got his wife's letter. Quite a few letters, this one included, was kept by Magda Augdal and her family for years.

In 1995 the letter was used in the new museum exhibition at Falstad. During a visit there, Albert Olsen's daughter saw the letter, but since it was behind glass, she just got a glimpse of it. Years passed, the exhibition was taken down, and the letter was archived. In 2009 she contacted the Falstad Centre, asking if the letter was available. Visiting us in spring 2009, she finally received the letter that her mother wrote to her father 64 years earlier – and which was never delivered.

Ingen kommentarer: