I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


14.06.2010

24: Gravene i Falstadskogen

Dette kartet over gravene i Falstadskogen ble tegnet i 1948 av ingeniør Andreas Vodahl. Like etter krigen ble gravene pekt ut av fangeleirens faste graver Ljuban Vukovic. I 1948 var norske ofre gravd opp, identifisert og gravlagt på sine hjemsteder eller på Domkirkegården i Trondheim. Utenlandske ofre ble flyttet til kirkegårder i Trondheim tidlig på 1950-tallet.

Nummereringen av gravene på dette kartet er ikke den samme som man i dag finner på minnesteinene i Falstadskogen. Da steinpyramidene ble satt opp i 1963 ble graver som lå tett opp til hverandre slått sammen til ett minnesmerke.

Oversikten over ofrenes antall og nasjonalitet har i ettertid blitt revidert flere ganger. Fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til både antall og identitet. Flere kjente ofre ble aldri funnet ved oppgravingene, og det er grunn til å tro at skogen også skjuler ukjente ofre.

This map showing the graves in the Falstad forest was drawn in 1948 by engineer Andreas Vodahl. Shortly after Liberation the graves were pointed out by Ljuban Vukovic, a Serbian prisoner who dug most of the graves during the war. In 1948 Norwegian victims were exhumed and reburied in other cemeteries. Most of the foreign victims were moved to war cemeteries in Trondheim in the early 1950's.

The numbering of the graves on this map does not correspond with the numbers seen on the present monuments in the forest. When the stone pyramids were erected in 1963 several graves close to each other were marked with one common monument.

The list showing the victims' numbers and nationalities has later been revised several times, and is still uncertain. Some known victims of executions were never found when the graves were opened, and there is reason to believe that the forest is still hiding unknown victims.

Ingen kommentarer: